?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 游戏画面卡?因ؓ你缺一台FreeSync昄器_电脑报在U?/title> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div id="poplogForm" title="用户d" style="display: none"> <p class="validateTips" id="loginMsg" style="font-size: 8pt; color: Gray"> 误入用户名密码q行d. </p> <form> <fieldset style="padding: 0; border: 0; margin-top: 10px;"> <label for="name" style="display: block"> 用户?/label> <input type="text" name="userName" id="userName" class="text ui-widget-content ui-corner-all" style="width: 95%" /> <label for="password" style="display: block"> 密码</label> <input type="password" name="password" id="password" value="" class="text ui-widget-content ui-corner-all" style="width: 95%" /> </fieldset> </form> </div> <div id="warp"> <div class="nav"> <div class="nav1"> <ul> <span id="loginBar"> <li><a href="javascript:void(0)" onclick="PopLogin()">d</a></li> <li>|</li> <li><a href="http://bbs.icpcw.com/member.php?mod=register">??/a></li> </span> <li><a href="/">|站首页</a></li> <li>|</li> <li><a href="/Newspaper/Hot/" target="_blank">电脑报原?/a></li> <li>|</li> <li><a href="http://bbs.icpcw.com/" target="_blank">论坛</a></li> <li>|</li> <li><a href="http://www.lcfjak.com.cn/AlbumsIndex.htm" target="_blank">高清N</a></li> <li>|</li> <li><a href="http://blog.icpcw.com/" target="_blank">~辑博客</a></li> <li>|</li> <li><a href="http://www.lcfjak.com.cn/aboutus/" target="_blank">电脑报刊?/a></li> </ul> </div> <div class="nav2"> <ul id="ChannelMenu"> <li class="mainlevel" id="mainlevel_0"><a href="/Information">新闻资讯  <img src="/images/subnav2arrow.gif" border="0"></a> <ul id="sub_0"> <li ><a href="/Information/Industry">IT业界</a></li> <li class="BorderTop"><a href="/Information/Tech">U技生活</a></li> <li class="BorderTop"><a href="/Information/rwgd">人物观点</a></li> <li class="BorderTop"><a href="/Information/cycf">创业财富</a></li> </ul></li> <li class="mainlevel" id="mainlevel_1"><a href="/Smartphone">手机  <img src="/images/subnav2arrow.gif" border="0"></a> <ul id="sub_1"> <li ><a href="/Smartphone/Android">Android手机</a></li> <li class="BorderTop"><a href="/Smartphone/iphone">iPhone</a></li> <li class="BorderTop"><a href="/Smartphone/WindowsPhone">Windows Phone</a></li> </ul></li> <li class="mainlevel" id="mainlevel_2"><a href="/Pad">qx电脑  <img src="/images/subnav2arrow.gif" border="0"></a> <ul id="sub_2"> <li ><a href="/Pad/Android">Androidqx</a></li> <li class="BorderTop"><a href="/Pad/ipad">iPad</a></li> <li class="BorderTop"><a href="/Pad/Windowspad">Windowsqx</a></li> </ul></li> <li class="mainlevel" id="mainlevel_3"><a href="/Notebook">W记本电?nbsp; <img src="/images/subnav2arrow.gif" border="0"></a> <ul id="sub_3"> <li ><a href="/Notebook/main">LW记?/a></li> <li class="BorderTop"><a href="/Notebook/Ultrabook">?/a></li> <li class="BorderTop"><a href="/Notebook/yxbjb">游戏W记?/a></li> <li class="BorderTop"><a href="/Notebook/macnb">ҎW记?/a></li> </ul></li> <li class="mainlevel" id="mainlevel_4"><a href="/Parts">装机升  <img src="/images/subnav2arrow.gif" border="0"></a> <ul id="sub_4"> <li ><a href="/Parts/CPU">CPU</a></li> <li class="BorderTop"><a href="/Parts/Motherboard">L</a></li> <li class="BorderTop"><a href="/Parts/Graphics">昑֍</a></li> <li class="BorderTop"><a href="/Parts/Memory">内存盘</a></li> <li class="BorderTop"><a href="/Parts/Peripheral">电脑外设</a></li> </ul></li> </ul> </div> <script type="text/javascript" src="/Scripts/ad/10.js"></script> <div class="nav3 disable" parentClassid='2'><ul></ul></div><div class="nav3" parentClassid='5'><ul><li class="ClassMenuTab Class_Leve2" classid='17'><a href="/Parts/CPU">CPU</a></li><li class="ClassMenuTab Class_Leve2" classid='18'><a href="/Parts/Motherboard">L</a></li><li class="ClassMenuTab Class_Leve2" classid='19'><a href="/Parts/Graphics">昑֍</a></li><li class="ClassMenuTab Class_Leve2" classid='20'><a href="/Parts/Memory">内存盘</a></li><li class="ClassMenuTab Class_Leve2 this" classid='22'><a href="/Parts/Peripheral">电脑外设</a></li></ul><ul class="subcate" parentClassid='22'><li classid='/Parts/Peripheral/New'><a href="/Parts/Peripheral/New">新闻</a></li><li classid='/Parts/Peripheral/Skill'><a href="/Parts/Peripheral/Skill">技?/a></li><li classid='/Parts/Peripheral/dnwspc'><a href="/Parts/Peripheral/dnwspc">评测</a></li><li classid='/Parts/Peripheral/dnwsdg'><a href="/Parts/Peripheral/dnwsdg">D</a></li></ul></div><div class="nav3 disable" parentClassid='97'><ul><li class="ClassMenuTab Class_Leve2 this" classid='98'><a href="/Notebook/main">LW记?/a></li><li class="ClassMenuTab Class_Leve2" classid='99'><a href="/Notebook/Ultrabook">?/a></li><li class="ClassMenuTab Class_Leve2" classid='125'><a href="/Notebook/yxbjb">游戏W记?/a></li><li class="ClassMenuTab Class_Leve2" classid='126'><a href="/Notebook/macnb">ҎW记?/a></li></ul><ul class="subcate" parentClassid='98'><li classid='/Notebook/main/News'><a href="/Notebook/main/News">新闻</a></li><li classid='/Notebook/main/Skill'><a href="/Notebook/main/Skill">技?/a></li><li classid='/Notebook/main/zlnbpc'><a href="/Notebook/main/zlnbpc">评测</a></li><li classid='/Notebook/main/zlnbdg'><a href="/Notebook/main/zlnbdg">D</a></li></ul></div><div class="nav3 disable" parentClassid='104'><ul><li class="ClassMenuTab Class_Leve2 this" classid='105'><a href="/Smartphone/Android">Android手机</a></li><li class="ClassMenuTab Class_Leve2" classid='139'><a href="/Smartphone/iphone">iPhone</a></li><li class="ClassMenuTab Class_Leve2" classid='140'><a href="/Smartphone/WindowsPhone">Windows Phone</a></li></ul><ul class="subcate" parentClassid='105'><li classid='/Smartphone/Android/Skill'><a href="/Smartphone/Android/Skill">技?/a></li><li classid='/Smartphone/Android/Android'><a href="/Smartphone/Android/Android">新闻</a></li><li classid='/Smartphone/Android/Androidpc'><a href="/Smartphone/Android/Androidpc">评测</a></li><li classid='/Smartphone/Android/Androiddg'><a href="/Smartphone/Android/Androiddg">D</a></li></ul></div><div class="nav3 disable" parentClassid='108'><ul><li class="ClassMenuTab Class_Leve2 this" classid='109'><a href="/Pad/Android">Androidqx</a></li><li class="ClassMenuTab Class_Leve2" classid='151'><a href="/Pad/ipad">iPad</a></li><li class="ClassMenuTab Class_Leve2" classid='152'><a href="/Pad/Windowspad">Windowsqx</a></li></ul><ul class="subcate" parentClassid='109'><li classid='/Pad/Android/News'><a href="/Pad/Android/News">新闻</a></li><li classid='/Pad/Android/Skill'><a href="/Pad/Android/Skill">技?/a></li><li classid='/Pad/Android/Androidpadpc'><a href="/Pad/Android/Androidpadpc">评测</a></li><li classid='/Pad/Android/Androidpaddg'><a href="/Pad/Android/Androidpaddg">D</a></li></ul></div> </div> <div class="bread"> 当前位置Q?a href="/">首页</a> > <a href="/Parts">装机升</a> > <a href="/Parts/Peripheral">电脑外设</a> > <a href="/Parts/Peripheral/dnwsdg">D</a> </div> <div id="main"> <div id="mainlft"> <div id="editorInfo" class="floatedit" style="position: absolute; display: none"> <div class="floatedit01"> <img src="/images/fediter01.gif"> </div> <div class="floatedit02"> <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td rowspan="3"> <a href="#" target="_blank"> <img src="http://img.icpcw.com/Editor/40.jpg" border="0" width="50px" height="50px"></a> </td> <td> <a href="http://www.lcfjak.com.cn/" target="_blank">??/a> </td> </tr> <tr> <td> <a href="" target="_blank">??/a> </td> </tr> <tr> <td> <a href="/EditorArticle/40/" target="_blank">他的文章</a> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="floatedit01"> <img src="/images/fediter03.gif"> </div> </div> <div class="sub4lft"> <div class="sub4textit"> 游戏画面卡?因ؓ你缺一台FreeSync昄? </div> <div class="tabtit0523"> <ul> <li class="zhengwen"><a href="/Parts/Peripheral/dnwsdg/3326/332693.htm">正文</a></li> <li class="this" id="commentBar"><a href="/Comment_332693.html" style="text-decoration: none">我来说两?span>(已有<span class="fcred commentNum">0</span>人参?/span><span>)</span></a></li> </ul> </div> <div class="sub4textexpl"> <ul> <li>2019/6/6 10:34:08</li> <li>cdQ原?/li> <li>来源Q?span>电脑?/span></li> <li>报纸~辑Q?a id="editor" href="/EditorArticle/40/" style="text-decoration: underline; color: blue;">电脑?/a></li> <li>作者:</li> </ul> </div> <div class="sub4summary"> 【电脑报在线】最q一D|间《全境封?》《全面战争:三国》《狂?》等游戏大作密集上市Q游戏玩家有了。可是很多玩家发玎ͼ即便电脑性能很强能获得很高的画面帧速,但是在游戏的q程中难免还是会出现画面卡顿的现象,q是Z么呢Q只是因Z~少一台支持FreeSync技术的昄器? </div> <div class="sub4text"> <p><strong>FreeSync<span style="font-family:宋体;">有什么用Q?/span></strong></p><p><span style="font-family:宋体;">在很多玩家看来,画面帧速是衡量游戏画面畅与否的重要标准:画面帧速太低画面会很卡Q那么画面速高了就能玩得痛快了吗?其实q不一定。速高了画面的畅性虽说有保证Q但是传l显C器都是按照</span>60Hz<span style="font-family:宋体;">的固定刷新率q行hQ而显?/span>在渲染不同的画面Ӟ其渲染速度是不一LQ就很容易出现显卡渲染的帧速和昄器刷新率不同步的现象Q如果显卡渲染的帧速比昄器刷新率高出太多Q会D画面破损、撕裂?/p><p><span style="font-family:宋体;">破损、撕裂的画面Ҏ戏体验的影响q是很大的,针对q一问题Q显卡厂商给出的解决Ҏ是垂直同步,也就是说显卡输出画面的h率锁定在</span>60fps<span style="font-family:宋体;">?/span><span style="font-family:Calibri;">30fps</span><span style="font-family:宋体;">上,保证与显C器h率的同步。这一Ҏ的缺点在于显卡性能无法充分发挥出来不说Q而且如果画面帧速低?/span><span style="font-family:Calibri;">60fps</span><span style="font-family:宋体;">Ӟ׃自动降到</span><span style="font-family:Calibri;">30fps</span><span style="font-family:宋体;">Q?/span>帧速的剧烈变动Q就会导致画面卡的问题。这是Z么你使用的电脑^台性能再强悍,可是在游戏中q是会遭遇卡的Ҏ原因所在?/p><p>FreeSync技术的原理是通过让显C器的刷新率变成可调节的Q显C器只有在接收到昑֍发出的同步信号之后才开始刷新。这样就保证了显卡和昄器刷新率的同步,q而完全地解决了游戏中出现的画面撕裂、卡的问题Q保证游戏画面的极致滑?/p><p> <img src="http://www.lcfjak.com.cn/pic/LXJX/2019/607.jpg" alt="" /></p><p><span style="font-family:宋体;">开启和关闭</span>FreeSync<span style="font-family:宋体;">之后的画面对?/span></p><p> </p><p><strong>U硬件方案,所有游戏均可用?/strong></p><p><span style="font-family:宋体;">玩家玩的游戏各种各样Q?/span>FreeSync<span style="font-family:宋体;">是不是能保证所有游戏都能支持呢Q当然能保证Q因?/span><span style="font-family:Calibri;">FreeSync</span><span style="font-family:宋体;">是一个基于显卡和昄器端的纯gҎQ只要你使用的是支持</span><span style="font-family:Calibri;">FreeSync</span><span style="font-family:宋体;">的显C器以及</span><span style="font-family:Calibri;">A</span><span style="font-family:宋体;">卡,所有游戏都能用得上q个技术?/span></p><p><span style="font-family:宋体;">下面我们通过q期很热门的一?/span>FreeSync<span style="font-family:宋体;">늫昄器——航?</span><span style="font-family:Calibri;">X3481CK</span><span style="font-family:宋体;">来ؓ大家展示</span><span style="font-family:Calibri;">FreeSync</span><span style="font-family:宋体;">对于游戏体验的明显提升。在使用前大家要注意使用</span><span style="font-family:Calibri;">DP</span><span style="font-family:宋体;">U材q接昄器和昑֍Q然后在昄器端开?/span><span style="font-family:Calibri;">FreeSync</span><span style="font-family:宋体;">功能Q最后在</span><span style="font-family:Calibri;">A</span><span style="font-family:宋体;">卡驱?/span><span style="font-family:Calibri;">AMDCatalyst Control Center</span><span style="font-family:宋体;">的显C器属?/span><span style="font-family:Calibri;">-</span><span style="font-family:宋体;">讄中将?/span><span style="font-family:Calibri;">AMD FreeSync</span><span style="font-family:宋体;">”一开启之后,p用上</span><span style="font-family:Calibri;">FreeSync</span><span style="font-family:宋体;">了,q不需要游戏的支持?/span></p><p> <img src="http://www.lcfjak.com.cn/pic/LXJX/2019/608.jpg" alt="" /></p><p><span style="font-family:宋体;">本次研究用的航嘉</span> X3481CK<span style="font-family:宋体;">Q这是一N配大屏的늫昄?/span></p><p> <img src="http://www.lcfjak.com.cn/pic/LXJX/2019/609.jpg" alt="" /></p><p><span style="font-family:宋体;">在驱动中开?/span>FreeSync<span style="font-family:宋体;">功能</span></p><p> </p><p><span style="font-family:宋体;">我们试在航?/span> X3481CK<span style="font-family:宋体;">上试玩最q很火的大作的《全境封?/span><span style="font-family:Calibri;">2</span><span style="font-family:宋体;">》《全面战争:三国》两ƾ游戏。得益于航嘉 </span><span style="font-family:Calibri;">X3481CK</span><span style="font-family:宋体;">拥有支持</span><span style="font-family:Calibri;">FreeSync</span><span style="font-family:宋体;">Q在游戏中开启垂直同步之后,不仅画面完全无撕裂,而且无论是如何大范围拖动画面、视角变换,整个画面中完全没有卡的现象出现。与此同Ӟ航嘉 </span><span style="font-family:Calibri;">X3481CK</span><span style="font-family:宋体;">帧速上限也提高C</span><span style="font-family:Calibri;">100fps</span><span style="font-family:宋体;">。用航嘉 </span><span style="font-family:Calibri;">X3481CK</span><span style="font-family:宋体;">q款高刷新率q支?/span><span style="font-family:Calibri;">FreeSync</span><span style="font-family:宋体;">的电竞显C器玩游戏,</span><span style="font-family:宋体;">游戏畅度堪U爆?/span>?/p><p> </p><p><strong><span style="font-family:宋体;">大福利,</span>N<span style="font-family:宋体;">卡也能兼?/span><span style="font-family:Calibri;">FreeSync</span><span style="font-family:宋体;">昄?/span></strong></p><p><span style="font-family:宋体;">今年</span>1<span style="font-family:宋体;">月䆾的时候,</span><span style="font-family:Calibri;">NVIDIA</span><span style="font-family:宋体;">l玩家发了大利Q对</span><span style="font-family:Calibri;">G-Sync</span><span style="font-family:宋体;">q行了重新分U。其中的</span><span style="font-family:Calibri;">G-Sync Compatible</span><span style="font-family:宋体;">能让玩家通过驱动更新Q让</span><span style="font-family:Calibri;">N</span><span style="font-family:宋体;">卡在</span><span style="font-family:Calibri;">FreeSync</span><span style="font-family:宋体;">昄器上也能开?/span><span style="font-family:Calibri;">G-Sync</span><span style="font-family:宋体;">。虽?/span><span style="font-family:Calibri;">NVIDIA</span><span style="font-family:宋体;">官方表示没有l过他们认证?/span><span style="font-family:Calibri;">FreeSync</span><span style="font-family:宋体;">昄器的使用体验无法保证Q但是就我们的实际测试而言Q其实部分没l过</span><span style="font-family:Calibri;">NVIDIA</span><span style="font-family:宋体;">认证?/span><span style="font-family:Calibri;">FreeSync</span><span style="font-family:宋体;">昄器在搭配</span><span style="font-family:Calibri;">N</span><span style="font-family:宋体;">卡用时表现依然不错?/span></p><p><span style="font-family:宋体;">q是本次研究用的航嘉</span> X3481CK<span style="font-family:宋体;">Q该产品没有?/span><span style="font-family:Calibri;">NVIDIA</span><span style="font-family:宋体;">官方发布的认证品名单中Q我们用</span><span style="font-family:Calibri;">GTX 1660</span><span style="font-family:宋体;">与其搭配试玩游戏。设|方法是首先q是在航?</span><span style="font-family:Calibri;">X3481CK</span><span style="font-family:宋体;">上先开?/span><span style="font-family:Calibri;">FreeSync</span><span style="font-family:宋体;">功能Q然后在打开</span><span style="font-family:Calibri;">N</span><span style="font-family:宋体;">卡驱动面板,</span><span style="font-family:宋体;">开?/span>G-Sync Compatible卛_?/p><p><span style="font-family:宋体;">我们q是在航?/span> X3481CK<span style="font-family:宋体;">上试玩了《全境封?/span><span style="font-family:Calibri;">2</span><span style="font-family:宋体;">》《全面战争:三国》两ƾ游戏,虽说驱动提示</span><span style="font-family:宋体;">该显C器不是认证昄?/span><span style="font-family:宋体;">Q但是游戏全E画面不仅无撕裂Q就q一ơ卡也没出现过Q这表明</span>G-Sync<span style="font-family:宋体;">是发挥了作用的。同时在游戏q程中,也没有因为兼Ҏ问题出现黑屏、闪屏、花屏等问题Q表现比较完?/span></p><p><span style="font-family:宋体;">从本ơ的体验p看出Q即便是未经q?/span>NVIDIA<span style="font-family:宋体;">认证?/span><span style="font-family:Calibri;">FreeSync</span><span style="font-family:宋体;">昄器,比如航嘉 </span><span style="font-family:Calibri;">X3481CK</span><span style="font-family:宋体;">Q在搭配</span><span style="font-family:Calibri;">N</span><span style="font-family:宋体;">卡用时依然能带来非常完的使用体验?/span></p><p> </p><p><strong>FreeSync<span style="font-family:宋体;">昄器好用又不贵</span></strong></p><p><span style="font-family:宋体;">看到q里怿大家已经?/span>FreeSync<span style="font-family:宋体;">l游戏体验带来的提升有了比较全面的了解,你是不是已经动心了呢Q那?/span><span style="font-family:Calibri;">FreeSync</span><span style="font-family:宋体;">既然q么好,是不是品hg很高呢?</span></p><p><span style="font-family:宋体;">在两大同步技术之争中Q稍晚发布的</span>FreeSync<span style="font-family:宋体;">的之所以能后来居上Q成为电竞显C器上的LQ靠的就是低成本?/span><span style="font-family:Calibri;">NVIDIA</span><span style="font-family:宋体;">?/span><span style="font-family:Calibri;">G-Sync</span><span style="font-family:宋体;">Ҏ实现h不仅要在昄器端加装芯片q要通过认证Q这导?/span><span style="font-family:Calibri;">G-Sync</span><span style="font-family:宋体;">昄器与同规格的普通显C器相比QhD高?/span><span style="font-family:Calibri;">1000</span><span style="font-family:宋体;">元,q就会给玩家造成不小的经负担。?/span><span style="font-family:Calibri;">FreeSync</span><span style="font-family:宋体;">则不一P其已l被整合q了</span><span style="font-family:Calibri;">DP1.2a</span><span style="font-family:宋体;">当中Q成Z开放标准,因此支持</span><span style="font-family:Calibri;">FreeSync</span><span style="font-family:宋体;">技术ƈ不会增加昄器的成本?/span></p><p> <img src="http://www.lcfjak.com.cn/pic/LXJX/2019/610.jpg" alt="" /></p><p><span style="font-family:宋体;">要增加芯片的</span>G-Sync<span style="font-family:宋体;">昄器,h自然不便?/span></p><p> <img src="http://www.lcfjak.com.cn/pic/LXJX/2019/611.jpg" alt="" /></p><p><span style="font-family:宋体;">对于航嘉</span> X3481CK<span style="font-family:宋体;">q样一ƾ优质的产品来说Q?/span><span style="font-family:Calibri;">2299</span><span style="font-family:宋体;">元的h下性h比真的很?/span></p><p> </p><p><span style="font-family:宋体;">比如目前最便宜?/span>FreeSync<span style="font-family:宋体;">昄器已l不到千元,本次用于体验的这ƾ航?</span><span style="font-family:Calibri;">X3481CK</span><span style="font-family:宋体;">作ؓ一N用了</span><span style="font-family:Calibri;">34</span><span style="font-family:宋体;">英寸三星面板、拥?/span><span style="font-family:Calibri;">3840</span><span style="font-family:宋体;">×</span><span style="font-family:Calibri;">1440</span><span style="font-family:宋体;">分L率?/span><span style="font-family:Calibri;">100Hz</span><span style="font-family:宋体;">高刷新率以及支持</span><span style="font-family:Calibri;">FreeSync</span><span style="font-family:宋体;">的巨屏电竞品,h?/span><span style="font-family:Calibri;">2299</span><span style="font-family:宋体;">元,要知道同寸但分辨率只有</span><span style="font-family:Calibri;">2560</span><span style="font-family:宋体;">×</span><span style="font-family:Calibri;">1440</span><span style="font-family:宋体;">的品都要卖?/span><span style="font-family:Calibri;">2000</span><span style="font-family:宋体;">元了Q这么一Ҏ下来航嘉 </span><span style="font-family:Calibri;">X3481CK</span><span style="font-family:宋体;">的性h比真的很高?/span></p><p> </p><p><strong><span style="font-family:宋体;">ȝQ有?/span>FreeSync<span style="font-family:宋体;">昄器,游戏体验才完?</span></strong></p><p><span style="font-family:宋体;">对于游戏玩家来说Q即便是q_?/span>CPU<span style="font-family:宋体;">和显卡性能再强Q但是受制于昑֍渲染速度和显C器h率不同步的制U,在游戏中q是会遭遇撕裂、卡的问题Q速再高游戏体验也不完,所以你需要有一?/span><span style="font-family:Calibri;">FreeSync</span><span style="font-family:宋体;">昄器,通吃</span><span style="font-family:Calibri;">A</span><span style="font-family:宋体;">?/span><span style="font-family:Calibri;">/N</span><span style="font-family:宋体;">卡,能让昑֍端和昄器端完全同步Q从而在高速下也能获得极致畅的完游戏画面?/span></p><p><span style="font-family:宋体;">更ؓ重要的是Q?/span>FreeSync<span style="font-family:宋体;">技术的加入q不会增加显C器的成本,q就使得市面上不?/span><span style="font-family:Calibri;">FreeSync</span><span style="font-family:宋体;">늫昄器的h都很有竞争力。如果你预算有限的话Q个得不妨考虑一下航?/span><span style="font-family:Calibri;">X</span><span style="font-family:宋体;">pd的品,?/span><span style="font-family:Calibri;">X3481CK</span><span style="font-family:宋体;">之类的无论性能、h格都很出艌Ӏ?/span></p> </div> <div class="invest" id="vote" style="display: none"> </div> <div class="s4pg martop10"> <div class="pager"> </div> </div> <div class="sub4frht"> 本文2019-06-03出版的《电脑报?019q第21?E.gDIY</br> (|站~辑Qzoey)</br> </br> </br> </div> </div> <div class="share"> <table> <tr> <td> <div class="bdsharebuttonbox"> <a href="#" class="bds_kaixin001" data-cmd="kaixin001" title="分n到开心网" style="float: right; padding-left: 25px;"></a> <a href="#" class="bds_renren" data-cmd="renren" title="分nCh人网" style="float: right; padding-left: 25px;"></a> <a href="#" class="bds_qzone" data-cmd="qzone" title="分n到QQI间" style="float: right; padding-left: 25px;"></a> <a href="#" class="bds_tsina" data-cmd="tsina" title="分n到新微? style="float: right; padding-left: 25px;"></a> <a href="#" class="bds_tqq" data-cmd="tqq" title="分n到腾讯微? style="float: right; padding-left: 25px;"></a> <a href="#" class="bds_weixin" data-cmd="weixin" title="分n到微? style="float: right; padding-left: 25px;"></a> <span style="line-height: 35px">分n刎ͼ</span> </div> <script> window._bd_share_config = { "common": { "bdSnsKey": {}, "bdText": "", "bdMini": "2", "bdMiniList": false, "bdPic": "", "bdStyle": "0", "bdSize": "24" }, "share": {} }; with (document) 0[(getElementsByTagName('head')[0] || body).appendChild(createElement('script')).src = 'http://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion=' + ~(-new Date() / 36e5)]; </script> </td> </tr> </table> </div> <div class="sub4lft martop10" id="commentArea"> <div class="discusstitle"> <strong>我来说两?/strong>(<span class="fcred commentNum">0</span>人参与讨? </div> <div class="discuss"> <div class="discusslft"> <ul> <li> <img src="/images/disimg.gif"></li> <li class="commentUser"><a href="javascript:PopLogin()">d</a> / <a href="http://bbs.icpcw.com/member.php?mod=register" target="_blank">注册</a></li> </ul> </div> <div class="discussrht"> <div class="discussrht01"> <strong>发表l力评论Q看新闻Q说两句?/strong> </div> <div class="discussrht02"> <textarea name="textarea" id="CommentContent" class="CommentContent" submitbtn="submitComment1" cols="" rows=""></textarea> </div> <div class="discussrht03"> <table width="98%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td width="63%"> <input class="Anonymous" name="input" type="checkbox" id="checkbox_Anonymous" checked="checked" /> 匿名 </td> <td width="21%" class="fcred">ctrl+enter快捷提交 </td> <td width="16%"> <a href="javascript:void(0)" id="submitComment1" onclick="postComment( $('#checkbox_Anonymous').attr('checked'),'CommentContent',-1)"> <img src="/images/discuss.gif" border="0" /></a> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> <div class="distext0523" id="userCommentList"> </div> <div class="discuss" id="discuss1" style="display: none"> <div class="discusslft"> <ul> <li> <img src="/images/disimg.gif"></li> <li class="commentUser"><a href="javascript:PopLogin()">d</a> / <a href="http://bbs.icpcw.com/member.php?mod=register" target="_blank">注册</a></li> </ul> </div> <div class="discussrht"> <div class="discussrht01"> <strong>发表l力评论Q看新闻Q说两句?/strong> </div> <div class="discussrht02"> <textarea name="textarea" id="CommentContent1" class="CommentContent" submitbtn="submitComment2" cols="" rows=""></textarea> </div> <div class="discussrht03"> <table width="98%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td width="63%"> <input class="Anonymous" name="input" type="checkbox" id="checkbox_Anonymous1" checked="checked" /> 匿名 </td> <td width="21%" class="fcred">ctrl+enter快捷提交 </td> <td width="16%"> <a href="javascript:void(0)" id="submitComment2" onclick="postComment( $('#checkbox_Anonymous1').attr('checked'),'CommentContent1',-1)"> <img src="/images/discuss.gif" border="0" /></a> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> </div> <div style="text-align: center"> <script type="text/javascript"><!-- google_ad_client = "ca-pub-9246244244469265"; /* 468*2icpcw */ google_ad_slot = "4759798954"; google_ad_width = 468; google_ad_height = 60; //--> </script> <script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> </script> </div> <div class="contentForm" style="display: none"> <div class="discussrht"> <div class="discussrht01"> <strong>发表l力评论Q看新闻Q说两句?/strong> </div> <div class="discussrht02"> <textarea name="textarea" id="Textarea1" class="CommentContent" submitbtn="submitComment3" cols="" rows=""></textarea> </div> <div class="discussrht03"> <table width="98%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td width="63%"> <input class="Anonymous" name="input" type="checkbox" id="checkbox1" checked="checked" /> 匿名 </td> <td width="21%" class="fcred">ctrl+enter快捷提交 </td> <td width="16%"> <a href="javascript:void(0)" id="submitComment3" onclick="postComment( $('#checkbox1').attr('checked'),'Textarea1',replyCid)"> <img src="/images/discuss.gif" border="0" /></a> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> </div> <div id="mainrht" class="pcmian_rht"> <div class="news300"> <div class="subnewstitle">读者活?/div> <div class="newstext wid300" data="dzhd1"> </div> <div class="newstext newstext_wid300"> <ul data="dzhd2"> </ul> </div> </div> <div class="news300 martop30"> <div class="subnewstitle">48时点击排行</div> <div class="newstext wid300"> <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td height="10"></td> </tr> <tr> <td align="center" class="fcblue" data="djphb1"></td> </tr> <tr> <td height="5"></td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="newstext newstext_wid300"> <ul data="djphb2"> </ul> </div> </div> <div style="text-align: center"> <script type="text/javascript"><!-- google_ad_client = "ca-pub-9246244244469265"; /* 250U图q告 */ google_ad_slot = "6182515010"; google_ad_width = 250; google_ad_height = 250; //--> </script> <script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> </script> </div> <div class="news300 martop30"> <div class="subnewstitle">~辑推荐</div> <div class="newstext wid300"><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td height="10"></td></tr><tr><td align="center" class="fcblue"><a href="/Parts/Peripheral/dnwsdg/3326/332693.htm" target="_blank">游戏画面卡?因ؓ你缺一台FreeSync昄?/a></td></tr><tr><td height="5"></td></tr></tbody></table></div><div class="newstext newstext_wid300"><ul data="ltrt2"><li><a href="/Parts/Peripheral/dnwsdg/3326/332684.htm" target="_blank">本周消费指导</a></li><li><a href="/Parts/Peripheral/dnwsdg/3326/332683.htm" target="_blank">三款600W金牌甉|推荐</a></li><li><a href="/Parts/Peripheral/dnwsdg/3326/332674.htm" target="_blank">q几N颜值机׃品能满你所有的需?/a></li><li><a href="/Parts/Peripheral/dnwsdg/3326/332612.htm" target="_blank">拥抱更宽q的视野 三款市售21:9昄器推?/a></li><li><a href="/Parts/Peripheral/dnwsdg/3326/332609.htm" target="_blank">飞利?328E1CA昄器评?/a></li><li><a href="/Parts/Peripheral/dnwsdg/3325/332567.htm" target="_blank">Z高配电脑q会卡? 因ؓ你没选择FreeSync套装</a></li><li><a href="/Parts/Peripheral/dnwsdg/3325/332557.htm" target="_blank">产品做工与性能升Q中低端甉|市场竞争加剧</a></li></ul></div> </div> <div class="news300 martop30"> <div class="subnewstitle">论坛热帖</div> <div class="newstext wid300"> <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td height="10"></td> </tr> <tr> <td align="center" class="fcblue" data="ltrt1"></td> </tr> <tr> <td height="5"></td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="newstext newstext_wid300"> <ul data="ltrt2"> </ul> </div> <div class="mainrhtad"> <!---<script type="text/javascript" src="/Scripts/ad/13.js"></script>--> <script type="text/javascript"><!-- google_ad_client = "ca-pub-9246244244469265"; /* 250U图q告 */ google_ad_slot = "1473879221"; google_ad_width = 250; google_ad_height = 250; //--> </script> <script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> </script> </div> </div> </div> <div id="Copyright"> |站地图 | 版权声明 | 业务合作 | 友情链接 | 关于我们 | 招聘信息<br /> 报纸客服电话Q?006677866 报纸客服信箱Qpcw-advice@vip.sina.com 友情链接与合作:987349267(QQ) q告与活动:675009(QQ) |站联系信箱Qcpcw@cpcwi.com<br /> Copyright © 2006-2011 电脑报官方网?版权所?渝ICP?0009040? </div> <div style="display: none"> <script src="http://s85.#/stat.php?id=4323216&web_id=4323216" language="JavaScript"></script> </div> </div> </div> <script type="text/javascript"> var articleID = 332693; var classID = 124; var _pic = encodeURI(''); </script> <script src="/Scripts/Article.js" type="text/javascript"></script> <a href="http://www.lcfjak.com.cn/"><span class="STYLE1">5ͼ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>